De waterbodem zegt veel over de watergang en haar directe omgeving. Zoals over de aanwezigheid van verontreinigingsbronnen.

Kansen

Kostenbesparing bij baggeren.
Eén waterbodembeheerplan van gemeente en waterbeheerder samen.
Gerichte benadering van (water)bodemproblematiek.
Waterbodem en landbodem als één systemen beschouwen en wederzijdse beïnvloeding meewegen.

Risico's

Hogere kosten toepassing verontreinigde bagger.

Relatie met andere thema’s

Grondwaterkwaliteit, biodiversiteit, chemische bodemkwaliteit, diffuse bodembelasting, lokale bodemverontreiniging, verzilting, vermesting.

Baggeren waterbodem