Het waterbergend vermogen houdt in dat de bodem water op kan slaan. Zo wordt het wateroverschot dat op een bepaald moment aanwezig is, vastgehouden tot er water nodig is op een later moment.

Kansen

Klimaatbestendig maken stad.
Waterberging en -opslag kunnen leiden tot economische en milieubaten.
Duurzaam waterbeheer.
Watervasthoudend vermogen van de bodem gebruiken voor wateropslag.
Met diepinfiltratie van regenwater wateroverlast beperken.

Risico's

Bij hoge grondwaterstand neemt de draagkracht van de bodem af.
Lage grondwaterstand op veen- en kleigronden kan leiden tot bodemdaling.
Diepinfiltratie kan gepaard gaan negatieve beïnvloeding van het grondwater.

Relatie met andere thema’s

Ondergronds ruimtegebruik, verdichting, afdekking, verdroging, vruchtbaarheid, grondwater.