Ophoping van oplosbare zouten in ondiepe of diepe bodems. Als gevolg van verzilting neemt de grondwaterkwaliteit en de bodemvruchtbaarheid af. Verzilting wordt in Nederland veroorzaakt door oppompen of kwellen van brak grondwater en verdringing van zoet grondwater door brak grondwater.

Kansen

Vernatten van polders en natuurontwikkeling gaan goed samen.
Realisatie van natuur die past bij zoutere condities.
Ontwikkeling van een zoutwatereconomie.

Bij ondergrondse waterberging wordt in tijden van wateroverschot water in de bodem geïnfiltreerd via infiltratieputten. Hierdoor neemt de druk in het watervoerend pakket toe. Als er zout water aanwezig is in het watervoerende pakket, wordt het zoute water verdrongen om plaats te maken voor het zoete geïnfiltreerde water. In tijden van watertekort kan het zoete water aan dezelfde put onttrokken worden, waardoor de druk in het watervoerende pakket weer daalt.

Risico's

Verzilting kan gewassen en ondergrondse werken aantasten.
Verzilting is een gevaar voor de drinkwaterwinning.
Vernatten om verzilting van polders te voorkomen kan grote gevolgen hebben voor landbouw en ander ruimtegebruik.
Verzilting kan gewassen en ondergrondse werken aantasten.

Relatie met andere thema’s

Waterbergend vermogen, archeologie en cultuurhistorie, waterbodem, grondwater, biodiversiteit, ondergronds ruimtegebruik, drink- en proceswater, afdekking, verdichting, verdroging en bodemdaling.

Verzilting zouttolerant