Verrijking van ecosystemen met voedingsstoffen door middel van dierlijke mest, kunstmest, lozingen op oppervlaktewater of het uitlaten van rioolwaterzuiveringen. Deze toename kan zorgen voor problemen met de volksgezondheid en ecosystemen.

Kansen

Fosfor en stikstof zijn onmisbare voedingsstoffen voor een vruchtbare bodem. Het aanvoeren van organische stof door opbrengen organische mest in de bodem is ook belangrijk voor de bodemstructuur. Stimuleren van biologische landbouw, tegengaan van intensieve veehouderij. Technieken voor het bereiken van een goede balans tussen mesten en vermesten zijn die technieken die op het behoud van de bodemeigenschappen en bodemvruchtbaarheid zijn gericht.

Risico's

Bij het gebruik van teveel mest spoelen voedingsstoffen onnodig uit; Eutrofiëring van (grond- en) oppervlaktewater; Verzuring van water en bodem; Achteruitgang biodiversiteit; Nitraat, sulfaat, zware metalen in drink-/grondwater; Toename hardheid van het grondwater.

Relatie met andere thema’s

Chemische bodemkwaliteit, diffuse bodembelasting, waterbodem, grondwater, bodemvruchtbaarheid, drink- en proceswater.

Gierinjectie