Verdroging is het indrogen van de bodem doordat grondwaterstand in dat gebied zo laag is. Dit heeft een verandering van het ecosysteem in een gebied tot gevolg.

Kansen

Verdroging tegen gaan door het verhogen van het organisch stof gehalte hierdoor wordt het waterbergend vermogen van de bodem groter. Kans voor het watermanagement; een gezonde bodem levert economisch wat op.

Risico's

Verdroging kan leiden tot bodemdaling, verlies van de bodemvruchtbaarheid en -structuur. Het dalen van het grondwaterpeil kan leiden tot oxidatie van organisch materiaal. De kwaliteit van landbouw en kwantiteit aan waterwinning kan achteruit gaan door verdroging. Landbouw en waterwinning kunnen ook oorzaak zijn van verdroging. Water uit rivieren gebruiken om akkers te besproeien leidt tot extra stress factor voor natuurgebieden door samenstelling van het binnenkomende water.

Relatie met andere thema’s

Biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, bodemdaling, verzilting, drink- en proceswater afdekking, verdichting, waterberging en –opslag.

Droogtescheuring bedding