Gebruik van de bodem onder het maaiveld.

Kansen

Tegenstrijdige belangen verenigen (maakt combinatie van functies mogelijk). Minder belasting voor omgeving. Ontsnippering (ondergronds brengen van wegen) Te combineren met saneringen en archeologische vondsten. Combineren winnen van delfstoffen met creëren ondergrondse ruimten.

Risico's

Mogelijk negatieve invloed op grondwaterstromen en ecosystemen Een ondergrondse functie is vaak minder gemakkelijk te veranderen dan een bovengrondse.

Relatie met andere thema’s

Aardkundige waarden, Archeologische waarde, lokale bodemverontreiniging, grondwater, delfstoffen, grondverzet, draagkracht, chemische bodemkwaliteit, bodemdaling, verzilting, drink- en proceswater.

Hogeschool Arnhem