Ook wel ‘puntverontreiniging’, ontstaan als gevolg van menselijk of bedrijfsmatig handelen.

Kansen

Marktpartijen betrekken bij bodemsanering. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen gebruiken om bodemsaneringen uit te voeren. Het combineren van saneringen met ondergronds ruimtegebruik werkt kostenbesparend.

Risico's

Stagnatie economische ontwikkeling door bodemverontreiniging. Onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu ook in tijden van extreme droogte en hitte.

Relatie met andere thema’s

Ondergronds ruimtegebruik, waterbodem, grondwater, grondverzet.

Afgraven vervuilde grond