In de ondergrond liggen vele kabels en leidingen. Goede informatie over en inpassing van deze infrastructuur in de ondergrond is belangrijk voor het onderhoud en de veiligheid van deze netwerken.

Kansen

Het combineren van leidingen en kabels via kabeltunnels (of andere vormen van bundeling) zorgt voor minder overlast bovengronds bij onderhoud en geeft minder kans op beschadiging door derden.

Risico's

Onvoldoende afstemming van werkzaamheden door diverse partijen bij het onderhoud en/of (her)inrichting van de ondergrond, leidt tot extra overlast voor omwonenden/gebruikers en vertraging voor uitvoerende partijen – en daarmee tot maatschappelijke kosten.

Relatie met andere thema’s

Grondverzet, ondergronds ruimtegebruik, archeologie, lokale verontreinigingen, niet gesprongen explosieven, aardkundige waarden.

Leidingen