Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond, in bodems en gesteenten bevindt. Grondwater is essentieel voor mens en milieu. De kwaliteit van grondwater staat onder druk van verontreinigingen door bijvoorbeeld bedrijfsmatige activiteiten en vermesting.

Kansen

Gebiedsgericht grondwaterbeheer kan nieuwe mogelijkheden opleveren voor gebiedsontwikkeling. Beleid maken in samenwerking met waterschap, gemeenten of provincies.

Risico's

Verontreiniging via bodem zijn na heel lange tijd pas zichtbaar in grondwater. Vervuiling kan jarenlang ongemerkt doorgaan. Door wateroverlast in steden verslechtert de grondwaterkwaliteit ook door oppervlakkige afspoeling. Drinkwatervoorziening kan in gevaar komen door overstromingen met zout water of door kwel.

Relatie met andere thema’s

Archeologie en cultuurhistorie, chemische bodemkwaliteit, diffuse bodembelasting, bodemdaling, bodemvruchtbaarheid, ondergronds ruimtegebruik, warmte/koude opslag, drink- en proceswater, lokale bodemverontreiniging, waterbodemkwaliteit, verzilting, vermesting, ondergronds ruimtegebruik, grondverzet, waterberging en -opslag.

Grondwaterbescherming