Het nuttig toepassen van grond en baggerspecie. Het (tijdelijk) verplaatsen van grond om te komen tot bodemverbetering of een betere afstemming van de maaiveldhoogte of bodemgebruik.

Kansen

Gebiedsspecifiek bodembeleid kan ruimte bieden voor grondverzet in een regio of gemeente. Maatwerk voor grondverzet in een gemeente kan geregeld worden met bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten.

Risico's

Gebiedsspecifiek bodembeleid is niet bedoeld om ‘stortdepots’ in een gemeente te creëren.

Relatie met andere thema’s

Lokale bodemverontreiniging, grondwater, ondergronds ruimtegebruik,  diffuse bodembelasting.

Grondverzet bouw