Winning van grondwater voor productie, directe of indirecte consumptie.

Kansen

Infiltratie gebieden zijn goed te combineren met natuur ontwikkeling en recreatie (plaatsen waar water wordt gewonnen zijn vaak omgeven door mooie fiets- en wandelgebieden).

Risico's

Te veel ontrekken kan verdroging, verzilting en bodemdaling tot gevolg hebben. Bovengrondse activiteiten hebben grote invloed op de kwaliteit van het grondwater. Zoals vervuiling door vermesting, bestrijdingsmiddelen en het lozen van afval; veranderen van de bodemsamenstelling of waterhuishouding; bodemafdekking en bodemverdichting.

Relatie met andere thema’s

Bodemdaling, verzilting, verdroging, ondergronds ruimtegebruik, warmte koude opslag, afdekking, verdichting, verdroging, biodiversiteit, verzilting.

Grondwaterbescherming