Het effect van fysische belasting op de bodem wordt bepaald door de draagkracht (vermogen om te dragen). Deze is afhankelijk van de bodemsamenstelling en grondwaterstand.

Kansen

Geen kostbare funderingen, goedkoper bouwen. Geen onnodige kosten door rekening te houden met draagkracht bij ruimtelijke planprocessen. Duurzaam waterbeheer is noodzakelijk voor het handhaven van de grondwaterstand en daarmee de draagkracht. Door rekening te houden met het effect van klimaatverandering op de draagkracht van de bodem in ruimtelijke planprocessen.

Risico's

Te weinig draagkracht kan schade veroorzaken aan infrastructuur en gebouwen en daardoor hoge kosten met zich meebrengen. Vernatting door klimaatverandering kan leiden tot verminderde draagkracht.

Relatie met andere thema’s

Ondergronds ruimtegebruik, biodiversiteit, bodemdaling, waterberging- en opslag, grondwater.

Wals