De bodem kan over een groot oppervlak met verontreinigende stoffen zijn belast door een (natuurlijke) diffuse bron. Via de lucht, door gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en de verspreiding van baggerspecie.

Bespuiten van gewassen

Kansen

Diffuse bodembelasting is vaak aan te sturen, inbrengen van bodemkwaliteitsaspecten is dan zinvol. Rekening houden met ‘gevoelige’ bodems voor klimaatverandering, zodat afspoeling van oppervlakkige verontreiniging wordt voorkomen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen diffuus belaste gebieden aanwijzen voor bodemgebruik met lage bodemkwaliteitseisen.

Risico's

Bronnen waarop de gemeente geen of weinig bevoegdheid heeft kunnen wel de bodem aantasten. Extreme neerslag kan diffuse verontreiniging mobiliseren.

Relatie met andere thema’s

Chemische bodemkwaliteit, waterbodem, grondwater, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, ondergronds ruimtegebruik, grondwaterkwaliteit, vermesting, waterberging en -opslag.