De winning van stoffen aan het oppervlak (zoals zand, grind, klei en schelpen) en in diepere grondlagen (gas-, oliewinning).

Zandwinning

Kansen

Het winnen van delfstoffen is te combineren met ruimtelijke ingrepen (natuurontwikkeling, recreatie, aanleg vaargeulen e.a.).

Risico's

Delfstoffenwinning kan bodemdaling tot gevolg hebben. Het winnen van delfstoffen is niet duurzaam (er wordt iets weggehaald, wat niet (snel) gereproduceerd wordt).

Relatie met andere thema’s

Bodemdaling, ondergronds ruimtegebruik.