Mate van voedselrijkdom en vermogen om voedingsstoffen vast te houden of af te geven. Belangrijk voor de landbouw.

Kansen

Bodemgebruik en bodemfunctie. Voedselrijke bodems geschikt voor landbouw. Voedselarme bodems geschikt voor natuur. Een vruchtbare bodem levert mogelijkheden voor de ontwikkeling van groene zones, zoals parken en tuinen.

Risico's

Bodemfunctie. Verspillen grond door verandering bodemfuncties.

Relatie met andere thema’s

Diffuse bodembelasting, grondwater, biodiversiteit, erosie, Microbiologische bodemkwaliteit, verarming, verdroging, vermesting.