Het dalen van de bodem door oxidatie van veen, inklinking van veen of klei.

Bodemdaling in de straat

Kansen

Door een gebied actief te vernatting, kan de grondwaterstand hoger worden. Dit scheelt in de kosten van het peilbeheer.

Risico's

Maatschappelijke kosten door schade aan bebouwing en infrastructuur. Bij verlaging van de grondwaterstand in gebieden met veen en klei kan de bodem dalen. Bodemdaling is meestal onomkeerbaar.

Relatie met andere thema’s

Verzilting, ondergronds ruimtegebruik, archeologie/cultuurhistorie, afdekking, verdichting, verdroging, delfstoffen, aardkundige waarden, grondwater.