Bodemafdekking is het bedekken van de bodem met verhardingen en bebouwing. Een onafgedekte of ‘open’ bodem heeft veel nuttige functies, ecosysteemdiensten, die het niet meer kan vervullen na afdekking. Een gezonde open bodem die deze functies uitoefent kan in belangrijke mate bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke opgaven, zoals voedselvoorziening , of aanpassing van het stedelijke gebied aan de verwachte klimaatverandering.

afgedekte bodem in stad

Kansen

Bodemafdekking en de effecten ervan kunnen worden beperkt met een goede locatiekeuze voor ruimtelijke ontwikkeling en met plannen die met de mogelijkheden van de bodem rekening houden. Ook meervoudig ruimtegebruik, het gebruik van waterdoorlatende materialen en compenserende maatregelen als groene daken kunnen bijdragen leveren aan het beperken van de problemen. Zo wordt bijgedragen aan de gewenste stedelijke ontwikkeling en een verbetering van het stadsklimaat. Bij een open bodem is meer ruimte voor infiltratie van neerslag en waterbeschikbaarheid in droge tijden.

Risico's

Afdekking van de bodem heeft nadelige gevolgen voor de infiltratie van water, het waterbufferende vermogen van de bodem, wortelgroei van planten en het bodemleven. Minder infiltratie van water zorgt voor minder grondwater voor waterwinning.

Relatie met andere thema’s

Bodemafdekking staat in relatie tot thema's als aardkundige waarden, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, bodemdaling, grondwater, verdichting, versnippering, verzilting en waterbergend vermogen.