Afwisseling, verschil, verscheidenheid van bodemleven. De samenstelling van het bodemecosysteem is een maat voor de ‘gezondheid’ van de bodem.

Veld met grassen en geel gekleurde bloemen

Kansen

Een gezond bodemecosysteem heeft essentiële functies, de ecosysteemdiensten, deze geven de bodem economische, ecologische en culturele waarden. Bodemgebruik en bodemfunctie. Gebieden met een grote milieugradiënten ‘overgangsgebieden’ zijn geschikt voor natuurgebied. De verandering van natuur als gevolg van klimaatverandering biedt soms kansen om nieuwe natuur te realiseren.

Risico's

Effect op menselijke ingrepen van bodemorganismen nog niet bekend.

Relatie met andere thema’s

Draagkracht, chemische bodemkwaliteit, grondwater, vruchtbaarheid, verarming, afdekking, diffuse bodembelasting, waterbodem, grondwater, verzilting, verarming, verdroging, vermesting.