Culturele en archeologische overblijfselen uit oude tijden, zoals Romeinse schepen, hunebedden, oude dorpskernen en grafheuvels.

Grafheuvels

Kansen

Meerwaarde op het gebied van educatie, cultuurhistorie en economische ontwikkeling (bijvoorbeeld als verkoopargument bij een nieuwe woonwijk). Goed vooronderzoek naar archeologische resten in de bodem kan hoge kosten voorkomen.

Risico's

Verlies van archeologische- en cultuurhistorische waarden is onvervangbaar. De overheid en bedrijven zijn, in geval van bodemverstoring, verantwoordelijk voor het behoud van archeologische resten. Ingrepen in de bodem/(grond)waterstand en de chemische bodemkwaliteit en grondwater kwaliteit hebben invloed het archeologisch erfgoed.

Relatie met andere thema’s

Verzilting, verdroging, grondwater, bodemdaling, ondergronds ruimtegebruik, drink- en proceswater.

foto: grafheuvels de zevenbergjes, Zuiderheide Hilversum