Belangrijke landschapsvormen of natuurlijke variatie in geologie. Deze locaties, gebieden of fenomenen kunnen door de overheid worden beschermd.

Karrespoor aardkundige waarde

Kansen

Duurzaam omgaan met de bodem bij ruimtelijk ontwikkelen met behoud van de aardkundige waarden. Dit is kwaliteitsverhogend voor de dagelijkse leefomgeving, maar ook voor ecologische, historische en esthetische waarden. Meerwaarde voor wetenschappelijk onderzoek, educatie over o.a. bodemprocessen en economie door toename van recreatie en toerisme.

Risico's

Verdwijning van de waarde door ruimtelijke ingrepen in de bodem en/of het grondwater. Ingrepen en herstel kunnen tot hoge kosten leiden.

Relatie met andere thema’s

Afdekking, verdichting, bodemdaling, ondergronds ruimtegebruik en archeologie en cultuurhistorie.

Karrespoor 1100 n.Chr. Grijs zwarte band met daar boven gele laag stuifzand. Foto Ber Peeters