De bodem kan bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de stad door bijvoorbeeld opname van water in tijden van extreme neerslag. In het stedelijk gebied is de bodem vaak grotendeels afgedekt door bebouwing en wegen. Hierdoor gaat de functie van wateropname en waterafvoer van de bodem verloren.

Een maatregel om het stedelijke gebied meer klimaatbestendig te maken, is dan ook de realisatie van openbaar groen (parken, moestuinen, volkstuinen). Openbaar groen speelt bovendien een belangrijke rol in tijden van extreme droogte en hitte. Parken zorgen voor afkoeling waardoor het zogenoemde ‘hitte-eilandeffect’ in de stad wordt verkleind.

De effecten van klimaatverandering op de leefomgeving zijn in dit dossier genoteerd aan de hand van de thema’s van de routeplanner bodemambities. Per thema is onderzocht in hoeverre de bodem kan bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de stad. De effecten van klimaatverandering zijn beschreven in termen van kansen en risico ’s. Verschillende thema’s overlappen elkaar waardoor sommige aspecten verschillende keren aan de orde komen. Ook het nieuwe thema Waterbergend vermogen wordt besproken.

Proeftuin Amsterdam

(Openbare) groenvoorziening kan dienen om voedsel te produceren en om water te bergen. Amsterdam startte in navolging van Londen in 2007 met de Proeftuin Amsterdam. Onder deze noemer worden boeren en tuinders in en om Amsterdam gestimuleerd om op duurzame wijze voedingsmiddelen te produceren, die dan in de stad kunnen worden verkocht. Op deze manier krijgt het ommeland weer directe economische betekenis voor de stad en krijgen de stadsbewoners de beschikking over gezonde streekproducten. Ook wordt zo gewerkt aan het terugdringen van vervoersbewegingen: niet al het eten hoeft meer van ver te komen.

Daarnaast worden Amsterdammers gestimuleerd meer in het groen te recreëren. Het logeerhuis van tuinvereniging Amstelglorie is een aangepast tuinhuisje met een mooie en riante tuin. Ook is er het Fontishuisje, dit huisje kent geen vaste bewoners, maar is bedoeld als dagrecreatie voor bewoners van de aangesloten verzorgingshuizen. Zij kunnen hier verkoeling vinden op hete dagen. Het huisje werd gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

Schijndel leeft met water

De gemeente Schijndel voert actief beleid om de waterafvoer en de berging in de bodem te optimaliseren.

Hoe de gemeente Schijndel nu en in de toekomst wil omgaan met water, heeft de gemeenteraad vastgelegd in het waterplan ‘Schijndel leeft met water’. Daarin hebben de gemeente en waterschappen met elkaar afgesproken dat de gemeente in de toekomst de hoeveelheid afvalwater, door afkoppeling, niet laat toenemen. Als wijken worden uitgebreid en het verharde oppervlak toeneemt, zal het regenwater dus op een andere manier – los van de riolering – moeten worden afgevoerd . Daarnaast wordt het bufferen en infiltreren van regenwater, eventueel met infiltratiekratten, gestimuleerd.

Klimaatbeleid gemeente en provincie Utrecht

De visie van de provincie Utrecht staat geformuleerd in het Klimaat op Orde Programma 2008 tot 2011.

Met dit rapport streeft de provincie ernaar mensen en organisaties bewust te maken van de oorzaken, effecten en gevolgen van klimaatverandering en wil hierover het maatschappelijke debat voeren. Ook wil de provincie daadkrachtig optreden om voorbereid te zijn op de gevolgen. De visie van het programma is leren door doen. Het tot stand komen van een klimaatbestendige leefomgeving moet gebeuren in samenspel met andere partijen. Eén van die partijen is de gemeente Utrecht. Voor een bodemthema’s Biodiversiteit, Draagkracht, Grondwater, Lokale bodemverontreinigingen, Verdroging en Waterbergend vermogen is dit klimaatbeleid uitgewerkt.

Lees verder bij: Voorbeeld klimaatbeleid gemeente en provincie Utrecht