Bodemafdekking is een zaak met veel invalshoeken. Om informatie 'op maat' te kunnen aanbieden is gekozen voor een factsheet bodemafdekking met generieke informatie en vier factsheets die ieder vanuit een ander perspectief ingaan op mogelijkheden om bodemafdekking, of de effecten daarvan, te beperken. We bevelen u van harte aan om naar deze factsheets te gaan en u te laten verleiden door de mooie voorbeelden.

Bewustwording

Bewustwording, agenderen van bodemafdekking en ambities formuleren, is een eerste stap. Hierop gaan we in bij de factsheet bewustwording. Op deze factsheet zijn mooie voorbeelden te zien van dakparken, klimaatbestendig bouwen, visies en ambities in binnen- en buitenland, meervoudig ruimtegebruik en stadslandbouw.

Locatiekeuze

Vervolgens is het zaak om bij de keuze van locaties voor gebiedsontwikkeling rekening te houden met bodemafdekking. Met een juiste sturing kunnen de effecten van bodemafdekking worden beperkt, zoals de factsheet locatiekeuze laat zien. In deze factsheet komen bijvoorbeeld de Triple-O aanpak, de succesvolle herontwikkeling van verouderde bedrijfsterreinen en de mogelijkheden om bestaande groene en blauwe structuren te herstellen in combinatie met gebiedsontwikkeling aan bod.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een kwestie van planning. Van het vertalen van een opgave naar de inrichting van een gebied. Het betekent ook duurzaamheid als uitgangspunt nemen en ongewenste effecten op de omgeving vermijden. Bodemafdekking is daarbij een item waarmee rekening moet worden gehouden. De factsheet gebiedsontwikkeling geeft inspirerende voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik door verschillende niveaus te benutten en futuristische oplossingen als verticale tuinen. Daarnaast worden hulpmiddelen gegeven waarmee de stedenbouwkundige kan worden verleid om met het thema bodemafdekking rekening te houden, zoals thematische kaarten en een beslissingsondersteunend instrument dat de gevolgen van keuzes voor bodemafdekking expliciet maakt.

Detailontwerp, realisatie en beheer

Ten slotte kan ook in de ontwerp- en realisatiefase nog veel worden bijgedragen aan het beperken van bodemafdekking. In de factsheet detailontwerp, realisatie en beheer worden voorbeelden gegeven van waterdoorlatende verhardingen, combinaties van infrastructuur en groen ('groene trambanen'), en combinaties van waterberging met andere noodzakelijke stedelijke functies.

De allermooiste voorbeelden zijn samengevat in de brochure Bodemafdekking.