In opdracht van de overheid is een beslissingondersteunendmodel opgesteld dat de effecten van bodemafdekking in het landelijke gebied inzichtelijk maakt. Het instrument helpt bij het zoeken naar ontwikkellocaties met de minst nadelige effecten door bodemafdekking. Het biedt eveneens een beknopt overzicht van de mogelijkheden van voorkomen, beperken, optimaliseren en mitigeren van nadelige effecten.

Aan de slag met Bodemafdekking in het landelijk gebied 

Dit beslissingsondersteunende instrument is gebaseerd op de ecosysteemdienstbenadering. Het instrument geeft via twee stappen inzicht in de ecosysteemdiensten die het meest relevant zijn ter plaatse van een voorgenomen afdekking in het landelijke gebied. In het beslissingsondersteunende instrument wordt rekening gehouden met verschillende nevenaspecten, die de mate van aantasting door afdekking kunnen beïnvloeden (de oppervlakte van de voorgenomen afdekking, de vorm van de voorgenomen afdekking, de omgeving rondom de voorgenomen afdekking en de mate van bestaande afdekking). Met behulp van de nadere analyse wordt door de aanwezigheid van een brede vertegenwoordiging van stakeholders en een zorgvuldige uitvoering van de workshop in een vroeg stadium draagvlak gecreëerd bij plannen over afdekking in het landelijke gebied of juist om plannen beargumenteerd te wijzigen.

Relatie met het thema

Bodemafdekking, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, waterbergend vermogen.